El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya entra en vigor

http://www10.gencat.net/ptop/binaris/PITCgovern_tcm32-35053.pdf

Data: 28/7/2006

El Consell Executiu ha aprovat el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, que dibuixa les prioritats actuals i futures en el desenvolupament de la xarxa viària i ferroviària catalana fins al 2026. Després d’ultimar el procés d’informació pública i haver incorporat diverses aportacions d’ajuntaments, entitats i agents socials, el Govern català ha aprovat el document que, per primera vegada, planifica de forma integrada totes les necessitats en les infraestructures. Després de la seva publicació al DOGC ahir mateix, avui el Pla ha entrat en vigor. Durant el seu tràmit el Pla ha inclòs els següents eixos i novetats principals:

*Aposta pel ferrocarril *amb* * 800 km de noves línies d’alta velocitat, més de 300 km de noves línies convencionals, la millora de 576 km de línies existents i una inversió que gairebé triplica la destinada a carreteres.* * Respecte el primer document,* * incorpora a més, el metro del Delta del Llobregat i tren tram a Tarragona, Girona, Costa Brava, Lleida i el Bages, així com d’altres noves connexions i perllongaments.

*Millora la xarxa viària *amb* * 1.500 nous km d’autovies* * i el condicionament i increment de la qualitat del global de les carreteres. Inclou com a novetat l’autovia A-27 Montblanc-Lleida i del desdoblament de la N-260 entre Figueres i Llançà.

*Comporta una inversió de 44.800 MEUR*fins a l'any 2026, dels quals més de 31.000 MEUR, un 70% del total, es destinaran al ferrocarril i uns 13.000 MEUR a les carreteres. Incrementa així la inversió en 7.000 MEUR* * respecte la previsió del document inicial,* * que es destinaran majoritàriament a noves actuacions ferroviàries i de transport públic.

*Inclou un nou capítol de transport públic *que preveu nous carrils bus, sistemes de rodalies a l’entorn de les principals regions metropolitanes i l’impuls del transport públic als principals sistemes urbans de Catalunya, així com un pla de serveis i la integració tarifària de tot el país per l’any 2012.

*Incorpora els continguts de les Directrius Nacionals de Mobilitat, *una memòria ambiental, un pla de xarxa ciclista bàsica, un mapa de plataformes logístiques i un capítol de seguretat viària i de recerca* * i innovació* * per tal d’assolir una mobilitat més sostenible i segura, equilibrada socialment i viable econòmicament.

*Planifica una xarxa integrada, multimodal i transversal, *concebent les infraestructures de manera global independentment de la seva titularitat i preveu eixos que acaben amb la radiocentralitat comunicativa.

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/premsa/notes/2006/07/2006728El_Pla_d_infraestructures_del.jsp


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

/DOGC núm. 4685 - 27/07/2006/

https://www.gencat.net/diari/4685s.htm#1_11800

https://www.gencat.net/diari/4685s.htm

https://www.gencat.net/diari

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

DECRET 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística. / (Pàg. 33775)/

La planificació integrada de les infraestructures és indispensable per fer un bon ús dels recursos públics, per facilitar la reducció dels impactes ambientals d'aquestes infraestructures i per maximitzar els seus beneficis socials i econòmics. Amb la finalitat de dur a terme la planificació viària i ferroviària en el marc d'una visió integrada de la política de mobilitat, coherent amb la planificació territorial i amb les directrius sobre la mobilitat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat l'elaboració del Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística. Aquest pla, junt amb el Pla d'infraestructures aeronàutiques i el Pla de Ports de Catalunya, integrarà el Pla d'Infraestructures de Catalunya, que continuarà la tradició iniciada amb el Pla de 1932 de la Mancomunitat de Catalunya i amb el Pla General d'Obres Públiques de 1935, posteriorment interrompuda.

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, entre els diferents instruments de planificació que preveu, contempla la figura dels plans específics per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, i atribueix expressament aquesta condició al Pla de carreteres de Catalunya que estableix la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Per altra banda, la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, introdueix una innovació important en el marc de la planificació fins ara vigent en preveure que el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya pugui integrar tant les infraestructures ferroviàries com les infraestructures viàries que són objecte del Pla de carreteres de Catalunya.

A l'empara d'aquest marc legal, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va iniciar la tramitació del Pla seguint el procediment establert pel Decret 466/2004, de 28 de desembre. En el decurs d'aquesta tramitació, el Departament ha propiciat una àmplia participació pública i institucional en l'elaboració del pla, que ha estat sotmès a la consideració dels ens locals i les diferents administracions a Catalunya, d'entitats i organismes representatius en l'àmbit de la mobilitat i també a informe del Consell de la Mobilitat i d'altres òrgans consultius de l'administració de la Generalitat. Per tant, el document que ara s'aprova definitivament incorpora les aportacions resultants d'aquest procés de participació pública i dels informes emesos que han estat valorades favorablement pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Per això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aprovació del Pla

S'aprova el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, que integra les infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya, en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat.

Article 2

Naturalesa

El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, té caràcter de Pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de Pla específic, als efectes del que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Article 3

Objectius

El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, té com a objectiu planificar un sistema de transport terrestre organitzat com a xarxa integrada i multimodal, segur i sostenible, ambientalment responsable, equilibrat socialment i viable econòmicament.

Article 4

Àmbit temporal

4.1 El termini de previsió temporal de les determinacions del Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística finalitza el 2026.

4.2 El Pla divideix aquestes actuacions temporalment en dues fases: una primera fase a executar abans del 2016 i una segona fase fins al 2026.

Article 5

Definició de traçats i característiques i aspectes urbanístics

5.1 Els traçats i les característiques de les infraestructures proposades en el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, s'han de definir en els estudis i projectes que, d'acord amb la legislació sectorial, han de desenvolupar aquestes propostes, amb laincorporació de la variable ambiental i l'estudi d'alternatives que corresponguin en cada cas segons la legislació aplicable.

5.2 Les propostes d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques que el Pla conté han de ser incorporades en el planejament urbanístic com a sistema general de comunicacions, d'acord amb el que disposa l'article 34.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

5.3 En el cas d'infraestructures de caràcter estratègic o que travessin zones especialment sensibles, es poden impulsar plans urbanístics específics que reservin el sòl com a garantia de pas de la futura infraestructura.

Article 6

Avaluació del desplegament del Pla

El desplegament i, si escau, l'actualització del Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, s'ha d'avaluar cada cinc anys, tal com estableixen l'article 7.4 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària i l'article 11.5 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

Article 7

Consulta del pla

El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, es pot consultar a la seu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i a la web http://www.gencat.net/ptop.

Disposició addicional primera

Les Directrius Nacionals de Mobilitat

El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, s'ha d'adaptar, si escau, a les Directrius Nacionals de Mobilitat quan siguin aprovades, en compliment del que determina la Disposició addicional novena de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

Disposició addicional segona

Coordinació amb el Pla de l'Energia de Catalunya

De conformitat amb la disposició addicional novena de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, els departaments competents en les matèries respectives han de vetllar per la coordinació necessària entre el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística i el Pla de l'Energia de Catalunya, especialment pel que fa a la previsió de la demanda d'energia elèctrica vinculada directament amb les infraestructures i els serveis ferroviaris.

Disposició transitòria

Es manté la vigència de les normes i criteris tècnics establerts en la modificació del Pla de carreteres de Catalunya per adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, fins que no es modifiquin per part del departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 311/1985, de 25 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla de Carreteres de Catalunya, i el Decret 236/1996, de 5 de juliol, pel qual s'aprova l'adaptació del Pla de carreteres de Catalunya a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, llevat del que disposa la disposició transitòria.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de juliol de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

(06.199.040)


[El PITC] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]