Ecologistes en acció

19.04.2006

Ecologistes en Acció de Catalunya presenta les seves al·legacions als punts més negatius del Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) i demana la seva retirada.

El PITC és un pla desarrollista, centrat en la construcció indiscriminada d'infraestructures d'alta capacitat i alta velocitat, que respon a un vell plantejament, ja abandonat en molts països del nostre entorn, que consisteix a pensar que els problemes de mobilitat se solucionen construint més infrastructures, oblidant que moltes vegades són generadores de problemes més greus i no, com planteja el pla, la seva solució.

En aquest sentit, Ecologistes en Acció considera que els punts més problemàtics del PITC són els següents:

- És un pla que segueix potenciant el ja fort creixement del transport per carretera (més del 3% anual), amb la construcció de 1.500 km nous d'autovies, donant un nou impuls a la motorització, a l'augment dels viatges amb cotxe i de les distàncies recorregudes pels mateixos, accentuant d'aquesta manera els problemes ambientals i la ineficàcia del propi sistema de transport. Amb això, oblida que Catalunya, amb 1.104 km de vies ràpides, no té dèficit d'aquest tipus d'infraestructures, sinó que en l'actualitat la seva densitat de xarxa és molt superior a la mitjana espanyola i europea: 27,6 km/1.000 km2 (Espanya: 17,9 i mitja UE-15: 15,9). Si la relacionem amb la població, Catalunya també se situa per sobre de la mitjana europea amb 16,2 km/100.000 habitants (UE-15: 13,6), però per sota de l'espanyola, que amb 22,9 està al capdavant de la UE, només superada per Luxemburg. Si es duen a terme les actuacions previstes en aquest pla, Catalunya haurà superat a tots els països europeus, ja que només l'estat espanyol té uns plans de construcció d'infraestructures tan megalòmans com el PITC.

- Les inversions en ferrocarril es destinen sobretot a la construcció de línies d'alta velocitat ferroviària. Es construiran 800 km d'aquest tipus de vies, enfront de només 300 de noves vies convencionals, amb una inversió que suposa més de la meitat de la prevista per al ferrocarril (incloent les inversions del PDI que ja s'estan executant en el metre i tramvia de Barcelona). Si deixem a part aquest pla, més del 80% de les inversions prioritàries van per a les línies d'alta velocitat, deixant per al futur la millora de la xarxa convencional si hi ha pressupost.

- El PITC no aposta pel transport públic, oblida els greus problemes de connexió en transport públic de nombroses poblacions de Catalunya, la saturació de les rodalies de l'àrea metropolitana de Barcelona i la urgent necessitat d'incrementar la circulació i l'augment de trens i serveis. També s'oblida de l'autobús i l'única actuació que planteja, la construcció de carrils bus-VAO en algunes vies d'accés a Barcelona, no és una actuació prioritària i se segueix posposant a pesar de necessitar un pressupost ridícul si la comparem amb les megalòmanes infrastructures que es construiran prioritàriament.

- No es tenen en compte els greus impactes ambientals que tindrà sobre el territori, el consum d'energia i l’atmosfera. L’Avaluació Estratègica Ambiental està plantejada per a justificar la inversió en carretera i no per a amidar els impactes que suposaran aquestes noves vies. En aquest sentit, Ecologistes en Acció vam considerar especialment inacceptables els següents aspectes:

- No s'avaluen els impactes sobre el paisatge i la biodiversitat, malgrat que les noves infrastructures afectaran a 27 espais d'interès natural, repartits per tota la geografia del país, 9 dels quals gaudeixen de figures de protecció. En aquest sentit, el Pla fa cas omís de la legislació ambiental vigent i de les Directives europees que estableixen l'obligatorietat d'incloure els impactes sobre la xarxa Natura 2000 en l'informe de sostenibilitat ambiental de qualsevol pla o programa d'infraestructures que l’afectin. Així mateix, la Directiva Hàbitat obliga als estats membres a evitar la degradació de qualsevol espai protegit (xarxa Natura 2000) i estableix que únicament es considerarà l'execució de projectes que afectin negativament a aquests espais si no existeixen alternatives possibles i sota supòsits d'excepció.

Un altre element a tenir en compte en aquest sentit és l'efecte barrera que tenen les infrastructures i la ruptura dels corredors biològics entre diferents ecosistemes per la construcció de noves infrastructures, fet que provocarà l'empobriment biològic i la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes afectats.

- L'impacte sobre el consum d'energia i les emissions de CO2 no s'avaluen convenientment ni s'estableixen objectius concrets de reducció d'acord amb el Protocol de Kioto. Cal tenir en compte que la construcció de noves autovies augmentarà la quantitat i longitud dels viatges amb cotxe, principal causant de les emissions de CO2 procedents del transport, i que és el sector on més creixen (un 56% entre 1990 i 2015 segons el Pla d’Energia de Catalunya). Tot això fa urgent un pla de transport que inclogui objectius concrets de reducció d'emissions, a fi d’adequar-se als compromisos internacionals.

- No hi ha referència a la contaminació atmosfèrica i acústica produïda pel transport i als problemes de salut que aquesta contaminació provoca, malgrat la declaració d'atmosfera contaminada en 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tanmateix, el PITC no estableix objectius concrets de compliment de la legislació vigent en temes de qualitat de l'aire.

Per tot això, Ecologistes en Acció de Catalunya proposem:

- La retirada del PITC i la redacció d'un Pla de Mobilitat amb objectius concrets de reducció de la mobilitat motoritzada en vehicle privat.

- L'establiment d'una moratòria a la construcció de noves vies de gran capacitat i alta velocitat (autovies, autopistes i línies exclusives d'alta velocitat ferroviària).

- Considerar prioritària la millora del transport públic que s'ha de convertir en l'eix del Pla de Mobilitat. Això suposa la millora dels serveis d'autobús, la construcció de carrils-bus en les carreteres d'accés a les grans poblacions, la millora de la xarxa ferroviària existent i de la qualitat i gestió del ferrocarril, afavorir la intermodalidad, la construcció de noves línies ferroviàries en zones amb problemes de congestió i actuacions destinades al transport de mercaderies per a afavorir el canvi modal de la carretera al ferrocarril.

- Introduir criteris ambientals en la planificació de la mobilitat, que incloguin els impactes sobre el paisatge i la biodiversitat, objectius de reducció de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica i acústica procedent del transport i reducció de la sinistralitat segons els paràmetres introduïts en els països europeus més avançats en aquest aspecte.

- Crear un Observatori de la Mobilitat que avaluï el compliment dels objectius ambientals assenyalats i proposi mesures a fi d’adequar la mobilitat a criteris de sostenibilitat ambiental, eficiència econòmica i utilitat social.

Més informació:

Elena Díaz – 649 622 161


Ecologistes en Acció de Catalunya

Can Basté - Passeig. Fabra i Puig, 274.

08031 Barcelona <M> Virrei Amat (línia 5).

Tlf: 93 429 65 18

ecologistesenaccio.cat@pangea.org

http://www.ecologistesenaccio.org/

Ecologistes en Acció de Catalunya alerta dels efectes negatius sobre l’atmosfera que tindrà el Pla de Infrastructures de Transport de Catalunya (PITC)

Els Ecologistes afirmen que el Pla, que es troba en procés d’informació pública, és desarrollista i insostenible, ja que no té en compte la pujada del consum d’energia, de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica i acústica que produirà el creixement de l’ús del vehicle privat que planteja.

El Pla d’Infraestructures del Transport preveu la construcció de 1.500 km més d’autovies als propers 20 anys, amb un creixement dels viatges amb cotxe d’un 60% , sense plantejar-se cap objectiu de contenció. Al contrari, afegeix més gasolina al foc construint més carreteres i apostant pel vehicle privat com principal mitjà de transport del futur.

El transport és el responsable de la tercera part de les emissions de CO2 causants del escalfament terrestre, i és el sector econòmic on més creixen. El transport privat suposa més del 60% de les mateixes. Segon el Pla d’Energia de Catalunya, en el millor escenari d’estalvi i eficiència energètica (que no és el que es dona actualment) les emissions pujaran un 56,5% entre 1990 i el 2015. Per tant, la pujada serà encara major i ens allunyarà cada vegada més dels compromisos adquirits a Kioto, on l’Estat espanyol s’havia compromès a un creixement del 15% al any 2012 sobre els nivells de 1990.

Ecologistes en Acció denuncia que els redactors del Pla no inclouen cap anàlisi detallat sobre l’increment d’emissions en relació a l’increment de la mobilitat, es situen al marge dels escenaris de reducció del Protocol de Kioto e ignoren les tendències a assolir uns objectius més ambiciosos a partir de l’any 2012 (la UE ha plantejar a la Cimera de Montreal reduccions de l’ordre del 30% sobre els valors del 2012). En conseqüència, no tan sols no s’hauran acomplert els objectius de Kioto, sinó que el govern ja s’inhibeix en el compliment dels acords posteriors.

D’altra banda, tampoc es contempla l’increment de la contaminació atmosfèrica que produirà el creixement del trànsit de vehicles, considerat el principal factor de la contaminació en les àrees urbanes i periurbanes, malgrat que hi ha investigacions mèdiques que demostren una relació entre les anomenades “puntes” de contaminació i els increments de mortalitat i ingressos hospitalaris per motius respiratoris i circulatoris. Actualment la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha redactat un decret que estableix la condició de atmosfera contaminada per un conjunt de municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, fet denunciat des de fa més d’un any per Ecologistes en Acció de Catalunya.

També en aquest terreny, el Pla se situa al marge de la legislació vigent, ja que existeixen Directives europees, ja transposades a la legislació espanyola i catalana, que estableixen limitacions a l’emissió de 12 contaminants bàsics, la majoria relacionats amb el transport. Aquestes directives apunten la necessitat d’aplicar mesures de restabliment de la qualitat de l’aire a les zones on es detectin superacions dels límits establerts. La construcció de més infrastructures viàries no farà sinó incrementar els greus problemes ja detectats al augmentar la causa que els origina: el creixement dels viatges amb cotxe.

Per últim, un altre element que queda exclòs dels objectius del Pla és la contaminació acústica, malgrat que el soroll provocat pel trànsit s’ha convertir en el principal agent d’aquest tipus de contaminació i que ha crescut el percentatge de població sotmesa a nivells sonors superiors als recomanats per l’OMS, que avui s’estima en les tres quartes parts de la població. La relació entre soroll i salut ha estat estudiada i és ben coneguda: molèsties, pertorbacions en la comunicació, el descans i el son, hipertensió, estrès, falta de concentració i influència en les malalties cardiovasculars. També en aquest cas s’oblida la legislació vigent, ja que existeix una directiva europea, traslladada a la legislació espanyola mitjançant la promulgació de la Llei del Soroll i els successius decrets que la desenvolupen.

Per tot això, Ecologistes en Acció demana la retirada del Pla d’infrastructures del transport de Catalunya, i la redacció d’un Pla de Mobilitat amb criteris medioambientals que incloguin obligatòriament:

- Objectius de reducció de les emissions de CO2 procedents del transport, d’acord amb els compromisos adquirits en el Protocol de Kioto.

- Objectius de reducció dels contaminants atmosfèrics procedents del transport als nivells establerts en la legislació espanyola i europea.

- Objectius de reducció de la contaminació acústica als nivells recomanats per la Organització Mundial de la Salut, per evitar danys a la salut.

21.03.2006


[Pla d'infraestructures del transport de Catalunya]