DEPANA SOL·LICITA LA PARALITZACIÓ DE LA SEVA TRAMITACIÓ I REDUIR LA SEVA VIGÈNCIA AL 2016

EL PLA D’INFRAESTRUCTURES DEL GOVERN INCOMPLEIX LA NORMATIVA COMUNITÀRIA I LA NOVA LLEI ESTATAL

L’entitat ecologista DEPANA ha sol·licitat al Govern de Catalunya la paralització de la tramitació de Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) per incompliment de la Directiva 2001/42/CE, relativa a l’avaluació dels efectes ambientals de plans i programes. A les al·legacions presentades per DEPANA es constata que un Pla d’aquesta naturalesa s’ha de sotmetre al tràmit de l’avaluació ambiental estratègica d’acord amb l’esmentada Directiva.

Els estats membres de la Unió Europea tenien de termini per transposar-la fins el mes de juny de 2004. Per si mateix, aquest element ja convertia en obligatori aquest examen ambiental. Precisament, Catalunya ha estat sempre pionera en la implementació de la normativa europea ambiental, per la qual cosa no pot autoexcloure's d'una avaluació d'aquest tipus en el PITC. Per si això fos poc, en data 6 d'abril el Congrés de Diputats espanyol va aprovar la Llei d'avaluació ambiental estratègica que és la transposició a la legislació interna d'aquella Directriu, cosa que de cap manera pot justificar la manca d'observança d'aquest element en un Pla tan rellevant com aquest.

Per tant, aquest incompliment de la normativa europea és responsabilitat de la propia institució que sotmet a consulta pública l’actual proposta de PITC i seria susceptible de rebre accions de queixa comunitària des d'una entitat com DEPANA davant de la Comissió.

Per aquest motiu, considerem que s’ha d’aturar la tramitació del PITC fins que el Govern de Catalunya incorpori al projecte l'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) d'acord amb el que prescriu l'esmentada Llei. Aquesta mesura garanteix el dret de la ciutadania de gaudir de l’empar legal vigent per al·legar al PITC. I més quan s’ha fet evident l’incompliment per part del Govern dels requisits establerts per la Unió Europea i ara recollits a la normativa directament aplicable.

Desdoblar l’actual proposta de Pla d’Infraestructures.

L’actual proposta de fusionar en un mateix pla territorial sectorial les infraestructures de xarxa viària i ferroviària és desencertada ja que iguala polítiques i conceptes que en alguns casos són contradictoris. L’actual proposta del Govern no garanteix conèixer l’impacte ambiental de la xarxa viària proposada i més aviat la inclusió de la xarxa ferroviària sembla que esdevingui una mesura correctora més que un Pla d’acció prioritària del Govern.

DEPANA ha demanat que l’actual proposta de PITC es desdobli en dos plans territorials sectorials: Pla d’infraestructures viàries de transport de Catalunya (PIVTC) i Pla d’infraestructures ferroviàries de transport de Catalunya (PIFTC). En l’apartat d’infraestructures viàries s’ha proposat reduir el mombre de noves carreteres i incloure la xarxa de carrils bicicleta de caràcter interurbà com a part d’aquesta xarxa. En aquest sentit també s’ha reclamat que en l’apartat de xarxa ferroviària s’incloguin les xarxes de tramvies. Amb aquesta proposta es vol evidenciar les especificitats d’ambdos models d’infraestructures i millorar la seva avaluació i realització.

Fixar l’horitzó del PITC al 2016.

A partir de les dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques es pot concloure que a l’any 2003 els quilòmetres d’autopistes i vies preferents de calçada doble era de 962 quilòmetres mentre que el pla de carreteres, revisat el 1995, preveia que l’any 2005 s’arribaria a 1.307 quilòmetres. És evident que les previsions no s’han acomplert i cada vegada s’allunyen més de la realitat si analitzem les dades i previsions d’altres Plans més antics. Aquest incompliment, en la mesura que la globalització i la complexitat del sistema és més elevada, esdevé quotidiana.

En aquest sentit, considerem que l’objectiu de definir la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya amb un horitzó temporal fins a l’any 2026 és massa llarg. Des de DEPANA ens sembla més sensat i raonable treballar amb un horitzó de deu anys, i per tant caldria fixar els objectius amb un horitzíó temporal fins l’any 2016. Aquest canvi d’horitzó temporal ens permetria ser més realistes pel que fa a la capacitat real d’inversió pública i privada, afavorir les inversions més eficients, més sostenibles i de major consens social i polític. Segurament, l’horitzó del 2026 permet incloure projectes i actuacions de dubtosa viabilitat tècnica o econòmica, però que avui per criteris polítics o interessos particulars es pretenen justificar i realitzar com és el cas del quart cinturó.

Propostes concretes

A les al·legacions de DEPANA també s’ha proposat 23 mesures concretes com poden ser: Garantir la connectivitat entre les línies de FGC i RENFE per millorar el servei dels usuaris del ferrocarril especialment fora del nucli central de Barcelona o perllongar el desdoblament entre Barcelona-Vic fins a Ripoll.

Un altre proposta és limitar la velocitat en les autopistes de la Regió metropolitana de Barcelona com la C-58, l’A-2 o l’AP-7 (tram: Granollers-Papiol) durant determinades hores del dia per afavorir la seguretat, capacitat i funcionalitat de la xarxa viària.

Pel que fa als peatges s’ha proposat el trasllat de la barrera del Peatge de la Roca (AP-7) a l’actual àrea de servei del Montseny, l’eliminació del peatge de l’AP-7 del tram Vilobí d’Onyar i Medinyà, la supresió de la barrera del peatge de Rubí-Les Fonts (E-9), l’eliminació de la barrera del peatge de la Llagosta (C-33) i la retirada de la barrera del peatge de la Martorell (Connexió N-II).

La proposta d’eliminació de xarxa viària que fa DEPANA a les seves al·legacions al PITC destacaríem: la Via de Cornisa. Tram Cerdanyola-Montcada i Reixac i el Túnel d’Horta que passarien pel Parc de Collserola, la nova autovia A7 entre Vilafranca i Sant Celoni i el quart cinturó,. També s’ha proposat la reducció de determinades carreteres o autopistes com és l’eliminació del 4rt carril entre Girona i Medinyà o el desdoblament de la totalitat l’Autovia Eix Occidental.

DEPANA (Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural)

Barcelona, 20 d’abril de 2006

DEPANA Sant Salvador, 97 baixos. 08024 Barcelona

info@depana.org

http://www.depana.org


[Pla d'infraestructures del transport de Catalunya][Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]