Collserola, futur Parc Natural

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/sala_de_premsa/notes/NP_Collserola_futur_Parc_Natural.jsp

Extret de la web de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Medi Ambient i Habitatge aposta per donar la màxima figura de protecció a la serra de Collserola

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha presentat avui l’estudi de mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola. Aquest estudi revisa el pla especial d’ordenació i protecció del medi naturals de Collserola amb l’objectiu d’augmentar els nivells actuals de protecció d’aquest espai. Entre les diferents propostes i recomanacions de millora d’aquest espai hi ha la declaració del Parc Natural de Collserola que abastaria 8.836 ha. De fet, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, que la presentació d’aquest estudi “és l’inici d’un procés per a declarar Parc Natural la serra de Collserola”. Així, amb la declaració de Parc Natural la serra de Collserola, segons Milà, serà “una peça més, però molt important, del nou model territorial de la regió metropolitana”.

La declaració de parc natural, màxima figura de protecció del territori, es farà un cop ampliats els límits de l’actual PEIN. Aquesta proposta d’ampliació implica que l’espai de protecció a Collserola augmenti un 16% la seva superfície actual que passarà de 7.605 ha a 8.836 ha.

La serra de Collserola es troba ubicada al mig d’una de les planes més actives i més densament poblades del territori català on es concentra més del 50 % de la població de Catalunya. Des de fa temps aquest espai té una elevada pressió urbanística i els límits de la serra estan envoltats per polígons industrials infrastructures viàries i ferroviàries. A més, Collserola està travessada per una densa xarxa elèctrica composta de 16 línies. Així mateix, la seva proximitat territorial dels principals nuclis urbans converteix Collserola en un magnífic espai d’ús educatiu i lúdic.

21 propostes per a la conservació de la Serra de Collserola

L’estudi de mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola identifica nou problemàtiques relacionades amb la protecció dels sistemes i funcions naturals de la serra, la regulació de l’oferta de lleure i la impulsió d’activitats per a la custòdia ambiental. Aquestes problemàtiques són l’aïllament de la serra, la reducció d’espais ecològicament viables, la fragmentació de l’espai natural, els efectes barreres de les infrastructures, la degradació o alteració de la qualitat de l’aigua, aires sòl i coberta vegetal, la pèrdua de biodiversitat, la manca d’espais de transició entre la serra i les zones urbanes (fronterització), l’alta freqüentació de l’espai i l’absència de la iniciativa privada per a la conservació del territori. Per superar aquestes limitacions, el Departament de Medi Ambient i Habitatge presenta 21 propostes d’accions i d’implementació.

1. Proposar en el futur Pla Territorial Metropolità de Barcelona millores en la connectivitat exterior de la serra, en aquells espais que connectin Collserola amb altres espais naturals.

2. Proposar en el Pla General Metropolità canvis d’ús de sòl.

3. Ampliar els límits de Pla especial de protecció de Collserola incorporant-hi espais naturals o seminaturals perifèrics d’interès per a la conservació.

4. Ajustar el límit de PEIN als nous àmbit del Pla especial de protecció de Collserola.

5. Redactar un nou pla especial, que permeti una gestió i una cobertura legal per aquest espai natural protegit.

6. Declaració de dues Reserves Naturals Parcials a la Rierada-Can Balasc i a la Font Groga-Vall de St. Medir.

7. Declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola.

8. Controls dels usos i l’edificació amb la finalitat d’assignar condicions paisatgístiques al seu desenvolupament.

9. Proposar una modificació al Pla General de Carreteres racionalitzar i reordenar la xarxa viària a Collserola i que s’eviti en la planificació el pas d’aquestes infrastructures per l’interior del Parc.

10. Redacció i execució de projectes d’ambientalització dels eixos viaris i ferroviaris que travessen o envolten la serra per augmentar la permeabilitat.

11. Redactar i executar un pla que permeti la racionalització i permeabilitat de les línies elèctriques dins de l’espai natural.

12. Redactar projectes específics per a la recuperació de la naturalitat d’espais degradats.

13. Control i restauració d’activitats extractives.

14. Increment de la naturalitat en els sectors afectats per ocupacions il·legals o fora d’ordenació.

15. Redacció d’un projecte per a la preservació i recuperació de l’activitat agrícola i el conjunt d’espais obert a la serra de Collserola.

16. Recuperar tots els cursos fluvials de la serra i que serveixen de connexió amb els espais naturals exteriors a la serra.

17. Eliminació de les àrees privades de caça existents i declarar algunes zones de caça controlada amb l’objectiu que es pugui permetre aquesta activitat només en cas de control de poblacions com el senglar, el tudó o el conill.

18. Redacció d’un pla d’ordenació d’ús públic al parc, especialment en els accessos, el usos i la zonificació segons la capacitat d’acollida de visitants i el tipus d’ús. Aquest ha de potenciar les activitats d’educació ambiental.

19. Redacció d’un pla de desfronterització entre el parc i les zones urbanes per incloure zones de transició i trencar aquesta barrera.

20. Impulsar mecanismes de custòdia del territori amb la finalitat de gestionar de forma sostenible les finques privades que hi ha a la serra.

21. Realitzar una diagnosi sobre l’estat actual de conservació de les espècies i sistemes naturals i elaborar un pla d’acció per a la preservació i ús sostenible de la diversitat biològica de la serra.

Barcelona, 18 de febrer de 2005


[Altres estudis]