Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Sessió Ordinària del dia 29.04.2004

PUNT 13.

SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DEL PARC METROPOLITÀ DE COLLSEROLA COM A PARC NATURAL

Vist que la Serra de Collserola compta amb uns valors naturals destacats i es troba en el bell mig de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Atès que el règim jurídic de protecció d'aquesta Serra ha estat determinat en un primer moment pel Pla General Metropolità -PGM-, aprovat el juliol de 1976, i posteriorment pel Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural, aprovat l'octubre de 1987 i pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d'espais d'interès natural -PEIN-, que inclou la Serra dins una xarxa de 144 espais naturals representatius dels ecosistemes de Catalunya.

Vist que la Serra de Collserola disposa d'un òrgan gestor, el Patronat Metropolità del Parc de Collserola, que l'any 1999 es va transformar en el Consorci de Collserola, constituït per la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Vist que el debat sobre el règim de protecció de Collserola és actualment molt viu, atès que hi ha un consens general sobre que el marc legal i la gestió han estat fins ara molt positius, però que esdevindran insuficients en un futur per abordar els reptes de preservació d'aquest espai.

Atès que una nova figura de protecció pot ser l'aprovació d'una Llei específica que desclassifiqui sòls urbanitzables, reserves viàries, augmenti l'àmbit del parc i reguli els usos compatibles.

Vist que en paral·lel, la Serra de Collserola ja gaudeix en aquests moments d'un règim assimilable al d'un Parc Natural, atès que segons els defineix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, són aquells que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat de llurs habitants, s'acorda:

Primer. SOL·LICITAR als departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que promoguin una Llei i la declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola, de conformitat amb els informes obrants en l'expedient i la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

Segon. DONAR TRASLLAT del present acord als dos Departaments esmentats, al Consorci de Collserola, i als municipis integrats en aquest Parc.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola] [Associació Cerdanyola Via Verda]


1