Pla territorial metropolità de Barcelona - PTMB

Al·legacions a l'avantprojecte del PTMB

Nota de premsa

Reunió d'entitats i plataformes del Vallès sobre l'avant projecte del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona

La reunió

El dimarts 17 de juny de 2008, per la tarda, al Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, representants d’entitats i plataformes amb objectius compartits per la defensa del patrimoni natural i l’ús eficient del sòl al Vallès es van reunir per compartir lectures i opinions sobre l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona .

Membres de l’ADENC, entitat convocant, sintetitzaren críticament els aspectes més rellevants de la normativa i de les propostes determinades en els plànols d’ordenació de l’Avantprojecte, i exposaren les bases d’una lectura i proposta territorial substancialment diferenciada. A partir de l’exposició les diverses entitats reunides van intercanviar opinions i estratègies per intervenir en el procés de consulta de l’Avantprojecte.

A més d'algunes persones a títol individual, les entitats representades foren ADENC, Amics del Ripoll, Assemblea del poble de l'Ametlla, Campanya Contra el Quart Cinturó, GEPS (Gent que Estima el Poble de Sentmenat), Grup de Debat de Caldes de Montbui, GEVA (Grup d'Ecologia de Vallromanes), Grup Ornitològic del Tenes, Plataforma per la qualitat de Vida a Vilanova del Vallès, Sant Feliu Sostenible. També assistiren representants de les formacions polítiques: CUP Sant Celoni, Entesa per Sabadell, Esquerra Republicana de Catalunya (Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Lliçà d'Amunt, Vallès Oriental), Iniciativa per Catalunya (Caldes de Montbui, Cardedeu, Vallès Oriental)

Les reflexions

Són objecte de preocupació la delimitació i la manca de seguretat dels espais agronaturals i de les àrees crítiques per a la preservació dels valors naturals, així com les possibilitats que deixa la normativa a la modificació dels límits dels espais que reconeix de protecció especial. Així, es posa en evidència la necessitat d’instruments que delimitin definitivament els espais a protegir, com plans especials urbanístics supramunicipals que despleguin el pla una vegada reconegudes i incloses totes les zones a protegir i gestionar. L’exemple més comentat, i del qual ja existeix una proposta des del 2004 promoguda per una trentena d’entitats és el Parc Agrícola del Vallès. A més, s’han proposat altres instruments per a la zona del Montseny i per a la serralada Litoral.

Pel que fa a les infraestructures hi hagué una clara coincidència en la necessitat de definir els traçats a partir sobretot de polítiques de foment del transport públic que considerin, per exemple, la reducció d’estacions per incrementar la velocitat comercial en els recorreguts, una revisió del tipus de mesures proposades o la inclusió de xarxa de tramvies o autobusos. Altres aspectes són la necessitat de definir les seccions de carreteres amb més precisió. El Pla hauria d’incorporar les infrastructures viàries com elements a encaixar en els espais urbans i espais oberts, tot buscant els traçats amb menys impacte i evitant la seva consideració com elements lineals superposats a les altres àrees.

Una altra mancança ressaltada en el debat va ser la no previsió de zones i aspectes derivats del metabolisme urbà, infraestructures energètiques i de sanejament (energia, aigua, residus...), contràriament a l’establert en el Pla Territorial General de Catalunya. També, fortament criticada, la manca de precisió en les condicions de creixement dels assentaments urbans, d'acord amb les estratègies previstes, ja que no es recullen els objectius de compacitat i complexitat, dos objectius del mateix Avantprojecte. La classificació d’unes 7.000 hectàrees al Vallès com a sol de protecció preventiva del mosaic agroforestal es considerà del tot excessiva. Aquest sòl pot esdevenir en la seva totalitat urbanitzable ateses les nombroses excepcions que permet la normativa del l’Avantprojecte, sense que prèviament s’hagin hagut d’assolir certs nivells de densitat d’habitatges o dotacions d’equipaments.

Aquest conjunt de reflexions posen en evidència que la millora de la qualitat de vida que volen els ciutadans del Vallès no ha estat un objectiu central del Pla degut, essencialment, a les grans potencialitats de creixements urbans. Caldrà, doncs, continuar treballant per desfer el malentès que créixer és sempre sinònim de millor qualitat de vida.

El acords

L'Avantprojecte proposa un model de desenvolupament territorial que no respon de manera adequada a les expectatives que moltes entitats hi havíem dipositat. Hem acordat, per això:

1.Coordinar-nos en la definició d’estratègies i accions conjuntes.

2.Donar difusió a les propostes de creixement previstes en l’avantprojecte per tal de fomentar la màxima participació social: organització de xerrades informatives i elaboració d’un document sintètic.

3.Recollir adhesions d’entitats i persones a títol individual en forma de recull d’observacions i proposta alternativa de model territorial que resumeixi la posició global de les entitats i plataformes del Vallès.

4.Formular observacions tècniques i suggeriments per la reformulació de l’Avantprojecte.

Les entitats i plataformes assistents a la reunió fem una crida a totes les entitats i persones que vulguin sumar-se en la defensa de la qualitat de vida al Vallès per compartir les iniciatives que impulsem per la reformulació del Pla Territorial.

Durant el mes de juliol convocarem una roda de premsa per presentar el document sintètic, el document de recollida d’adhesions i les principals observacions crítiques a l’Avantprojecte.

El Vallès, 19 de juny de 2008

Més informació:

Toni Altaió i Morral - Oficina Tècnica de l'ADENC

937171887 taltaio@adenc.cat

ADENC - EdC / Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura

tel. 93 717 18 87 / fax 93 717 19 63 / http://www.adenc.cat


http://wwww.avui.cat/tec_ciencia/detail.php?id=26879

Infraestructures

El pla metropolità de Barcelona inclou el túnel ferroviari d'Horta i el Quart Cinturó

L'avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, acordat aquest dilluns per la Generalitat, institucions i ajuntaments metropolitans inclou infraestructures com el túnel ferroviari d'Horta i el Quart Cinturó


[Plataforma Civica per a la Defensa de Collserola] [Plans]