Plans

El PTMB és d'àmbit més gran que el Pla general metropilità (PGM - 1976). Cal que els 34 ajuntaments del PGM aprovin un nou Pla director urbanístic (un nou PGM) adaptat al PTMB.

Pàgina de la Generalitat de Catalunya


Notícies

http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20091110/03.htm

Dimarts, 10 de novembre de 2009

El Govern acorda l'inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya

Adequarà el Pla, aprovat el 1995, a l'avanç del planejament territorial i a les noves circumstàncies demogràfiques, socials i econòmiques

El Govern ha acordat avui encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'inici dels treballs de redacció del nou pla Pla territorial general de Catalunya ja que el pla vigent, que va ser aprovat al 1995, ha quedat obsolet perquè les circumstàncies socials i econòmiques del país han variat considerablement. Entre els factors que han contribuït a aquest canvi es troba l'augment de població, la universalització de l'ús de les noves tecnologies, i la globalització de les relacions humanes i econòmiques. Així mateix es considera necessari adequar el Pla a la voluntat del Govern i del Parlament de Catalunya de dotar la societat catalana d'instruments més efectius per a la gestió del territori.

La revisió del Pla també servirà per adequar els àmbits de planejament a les aspiracions expressades des de diverses comarques i ajuntaments per tal que els instruments d'ordenació els considerin de manera específica. És el cas de la voluntat manifestada de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i alguns municipis de l'Anoia, entre altres.

En els darrers anys s'ha aprovat nova legislació relativa al medi ambient i al paisatge amb una forta incidència territorial i també s'han posat en marxa diversos plans sectorials que impliquen decisions territorials: espais d'interès natural, infraestructures de transport terrestre, ports, aeroports o energia. Aquesta successió de projectes implica intervenir en la planificació del país des d'òptiques diferents i es fa necessari, per tant, dotar-se d'un instrument que garanteixi la coherència del conjunt.

Es preveu que el primer esborrany del Pla haurà d'estar enllestit abans de finals del 2010. El Parlament de Catalunya serà qui aprovi definitivament el Pla mitjançant una llei.

L'impuls del planejament territorial

L'avanç del planejament territorial té com a objectiu orientar i coordinar el planejament urbanístic municipal en matèries com la preservació dels espais oberts, les estratègies de desenvolupament urbà i l'encaix de les infraestructures. Per això el planejament territorial és un instrument imprescindible per a la bona gestió del territori. Tanmateix, a Catalunya l'elaboració d'aquest planejament, prevista per la nostra legislació des de l'any 1983, havia conegut un notable retard.

Per fer front a aquesta situació, d'ençà l'any 2004 el Govern ha impulsat l'elaboració del planejament territorial a Catalunya. Així, des d'aquella data s'han aprovat de manera definitiva els Plans territorials parcials de l'Alt Pirineu i Aran (juliol 2007), Ponent-Terres de Lleida (juliol 2007) i Catalunya Central (setembre 2008). Així mateix es troben en avançat estat de tramitació els Plans territorials del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Regió Metropolitana de Barcelona i Comarques Gironines.

D'aquesta manera el 73,4% del territori de Catalunya compta ja amb planejament territorial aprovat i és d'esperar que abans de finals de la legislatura actual s'hagin aprovat la totalitat dels plans.


[Plataforma Civica per a la Defensa de Collserola]