Cal ampliar la Xarxa de Natura 2000 amb la serra de Collserola

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)

[sobre la Xarxa de Natura 2000, podeu veure la web de la Generalitat de Catalunya http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/Xarxa_Natura_2000.jsp?ComponentID=86212&SourcePageID=5730#1:


2006

Collserola, un espai de la xarxa Natura 2000


2005

Més informació a: http://www.viaverda.org/index_XarxaNatura2000.html

Atesa la negativa del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) d'incloure fins ara Collserola a la Xarxa Natura 2000 europea, proposem una civeracció amb l'ajuda de tots vosaltres. Creiem que l'únic motiu que impedeix treure profit d'aquesta ocasió de rebre recursos econòmics d'europa, és que no la volen protegir massa encara que la declaressin Parc Natural, poden permetre els túnels o via cornisa que hi ha al planejament (PGM1976) i qui sap què més i no volen quedar malament davant Europa.

El fet és que des de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola http://www.Collserola.org considerem molt important que Collserola pugui formar part de la xarxa Natura 2000 i volem fer pressió i la idea és que enviem una pila de correus elèctrònics al dmah tant des d'entitats com de particulars. Aquí teniu un exemple de carta. El termini per al·legar formalment acaba el 30 de juny i també ho farem, però per ara crec que aixó és una bona idea.

Heu de retallar i enganxar el text d'aqui sota, posant les vostres dades personals i adreçar-ho a:

dgmn.dmah@gencat.net


2 models de cartes per enviar al director general de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge


Senyor Ramon Luque

Director General de Medi Natural

El Govern de Catalunya ha iniciat els tràmits administratius per ampliar la proposta d’espais de la xarxa Natura 2000. Tot i l’ampliació d’espais naturals, sorprèn que a l’actual proposta no s’hi inclogui l’espai natural de Collserola. Per tots és conegut el valor ambiental, i també social, d’aquest ecosistema mediterrani situat en plena conurbació metropolitana de Barcelona i el seu valor estratègic per a la conservació dels sistemes naturals.

Recentment el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha manifestat el seu interès en millorar el grau de protecció i ampliació de l’àmbit territorial del Parc de Collserola, plantejant-se declarar-la Parc Natural, un senyal inequívoc del seu valor mediambiental.

Per tant, no entenem per què Collserola no s’ha inclòs a la nova proposta d’ampliació de la xarxa Natura 2000, i més quan s’hi localitzen hàbitats i espècies d'interès comunitari com són els prats mediterranis rics en plantes anuals (Thero-Brachypodietalia), unes de les millors pinedes de pi blanc de Catalunya, la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o el duc (Bubo bubo).

Per tot plegat, us vull demanar que inclogueu l’espai natural de Collserola, així com les possibles àrees d’ampliació, a la proposta de xarxa Natura 2000 que actualment tramita el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Després d’aquesta tramitació, difícilment serà possible incloure Collserola a la xarxa i obtenir el reconeixement comunitari que es mereix per garantir-ne la conservació i gestió.

Cordialment,

Nom i cognoms i NIF

Juny de 2005.


Senyor Ramon Luque

Director General de Medi Natural

Celebro que el Govern de la Generalitat de Catalunya hagi iniciat els tràmits per ampliar la proposta d’espais inclosos a la xarxa europea Natura 2000. Igualment valoro positivament el fet que el Departament de Medi Ambient i Habitatge hagi presentat un estudi per millorar el grau de protecció i ampliar l’àmbit territorial del Parc de Collserola i, especialment, que hagi proposat de declarar-lo Parc Natural, un senyal inequívoc del seu valor mediambiental.

En el mateix sentit, el Consell executiu del Consorci de Collserola ha expressat la voluntat dels municipis per a què aquest espai natural sigui inclòs dins de la proposta d'espais de la Xarxa Natura 2000. Les entitats socials i de defensa ambiental del territori, com ara la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola, entitats excursionistes, veïnals, ... també s'han expressat inequívocament en aquest sentit.

Tot i conèixer les opinions d'algun polític en el sentit que "cal considerar Collserola com a un espai multifuncional", per tots és reconegut el valor ambiental i social d’aquest ecosistema mediterrani situat en plena conurbació metropolitana de Barcelona i el seu valor estratègic per a la conservació dels sistemes naturals. Tanmateix, sorprèn que la proposta presentada pel DMAH no inclogui l’espai natural de Collserola dins la xarxa Natura 2000.

Si Collserola no fos inclosa en la nova proposta d’ampliació de la xarxa Natura 2000, després que el DMAH hagi manifestat la seva voluntat de declarar-lo com a Parc Natural, seria l'únic Parc Natural de Catalunya que restaria exclòs de la xarxa Natura 2000, un clar contrasentit ! No cal que us recordi que en aquest espai s’hi localitzen hàbitats i espècies d'interès comunitari com són els prats mediterranis rics en plantes anuals (Thero-Brachypodietalia), unes de les millors pinedes de pi blanc de Catalunya, la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o el duc (Bubo bubo).

Per tot plegat, us demano que l’espai natural de Collserola, així com les possibles àrees d’ampliació, sigui inclòs en la proposta de xarxa Natura 2000 que actualment tramita el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Després d’aquesta tramitació difícilment serà possible incloure Collserola a la xarxa i obtenir el reconeixement comunitari que es mereix per garantir la seva conservació i gestió.

Cordialment,

Nom i cognoms i NIF

Juny de 2005.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]

[Xarxa Natural 2000 - Collserola]