Xarxa de Natura 2000

Collserola forma part de la Xarxa de Natura 2000

(han mancat, però, d'incloure certs espais en perill real com Torre Negra, a Sant Cugat del Vallès).

De la web del Consorci del parc de Collserola

XN2000

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació d’una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació: la xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa estarà formada per les zones que cada Estat membre proposi a la Comissió Europea sempre que continguin hàbitats o espècies considerades d’interès comunitari d'acord amb l'inventari i criteris que la mateixa Directiva estableix.

En aquest sentit, l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de setembre de 2006, pel qual s’aprovala proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) inclou la Serra de Collserola, que correspon a la totalitat de l’espai inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural. La Serra de Collserola acull importants poblacions i mostres d’espècies i hàbitats d’interès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa d’una situació estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa. La Serra de Collserola esdevé un dels espais més emblemàtics que s’incorporen a la proposta, catalogada dins dels espais de muntanya litoral.

Finalment, amb la proposta de LIC es pretén donar compliment, pel que fa a Catalunya, als requeriments i procediments d’infracció que la Comissió Europea ha obert contra Espanya per incompliment de les directives europees que atenyen Natura 2000. La proposta aposta per ampliar la protecció fins el 30,2 % del seu territori, i pretén millorar la connectivitat biològica dels espais protegits. També es converteix Catalunya en la primera autonomia en aprovar unes Directrius de gestió de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

Més informació al web de la Generalitat de Catalunya


Aprovació definitiva del projecte de la Xarxa Natura 2000

5.09.2006

http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat2/60905xarxanatura.jsp

La proposta incorpora 957.051 hectàrees de superfície terrestre ampliant fins a 1.040.155 les hectàrees de la xarxa d'espais naturals protegits.

El Govern va aprovar el 5 de setembre de 2006 la proposta catalana sobre la xarxa Natura 2000, la iniciativa més important per a la conservació de la biodiversitat europea. Aquesta aprovació engloba el conjunt d'espais que formen part de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, i, per tant, inclou tots els espais que ja en formaven part amb anterioritat a aquesta data i també l'ampliació d'alguns i la creació de nous espais. Per tant, l'acord comprèn la designació de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i la proposta de nous Llocs d'Importància Comunitària (LIC).

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_catalunya.jsp

Al·legacions presentades per la PCDC a la proposta de XN2000 aprovada el 5.09.2006


http://www.parccollserola.net/catalan/el_parc/xn2000/xn2000_continguts.htm

Collserola a la Xarxa Natura 2000

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació duna xarxa ecològica europea de zones especials de conservació: la xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa estarà formada per les zones que cada Estat membre proposi a la Comissió Europea sempre que continguin hàbitats o espècies considerades dinterès comunitari d'acord amb l'inventari

i criteris que la mateixa Directiva estableix.

En aquest sentit, lAcord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de setembre de 2006, pel qual saprova

la proposta de llocs dimportància comunitària (LIC) inclou la Serra de Collserola, que correspon a la totalitat de lespai inclòs en el Pla dEspais dInterès Natural. La Serra de Collserola acull importants poblacions i mostres despècies i hàbitats dinterès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa duna situació estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa. La Serra de Collserola esdevé un dels espais més emblemàtics que sincorporen a la proposta, catalogada dins dels espais de muntanya litoral.

Finalment, amb la proposta de LIC es pretén donar compliment, pel que fa a Catalunya, als requeriments

i procediments dinfracció que la Comissió Europea ha obert contra Espanya per incompliment de les directives europees que atenyen Natura 2000. La proposta aposta per ampliar la protecció fins el 30,2% del seu territori,

i pretén millorar la connectivitat biològica dels espais protegits. També es converteix Catalunya en la primera autonomia en aprovar unes Directrius de gestió de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

- DOGC núm. 4735 - 06/10/2006 - DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE - http://www.gencat.net/eadop/imatges/4735/06265050.pdf

- Directrius de gestió de la Xarxa Natura 2000 - http://premsa.gencat.net/show_annex.html?id=7495


Collserola està proposada per tal que formi part de la Xarxa de Natura 2000. Any 2006. 18.04.2006 - http://www.gencat.net/premsa/

Plànol dels límits de la proposta XN2000

La Xarxa de Natura 2000 "és una directiva de la Unió Europea que té per objectiu conservar i protegir la biodiversitat d'hàbitats i espècies europees que estan en perill d'extinció" (R. Bosch).


18.04.2006 - http://www.gencat.net/premsa/

Catalunya tindrà el 30,2% del seu territori a la xarxa Natura 2000, la xarxa europea despais naturals protegits

[...]

Mapa general de la proposta catalana de la xarxa Natura 2000 http://premsa.gencat.net/show_annex.html?id=7503

[...]

Mapa de les tipologies d'espais de la xarxa Natura 2000 http://premsa.gencat.net/show_annex.html?id=7496

Directrius de gestió de la Xarxa Natura 2000 http://premsa.gencat.net/show_annex.html?id=7495

Comunicat de premsa amb annexos http://premsa.gencat.net/show_annex.html?id=7494

Aquesta setmana, Medi Ambient i Habitatge posa a informació pública el projecte dampliació. Amb aquesta proposta, Catalunya vol resoldre els procediments dinfracció que li ha obert la Comissió Europea Catalunya és la primera comunitat autònoma que disposa dunes directrius per a la gestió dels espais de la xarxa.

La proposta aposta per millorar la connectivitat biològica dels espais

Collserola és lespai més emblemàtic que sincorpora a la proposta

El delta de lEbre incrementa en 6.698 les hectàrees protegides terrestres i incorpora 33.733 ha marines

El 80% dels espais de la proposta ja té algun tipus de protecció

El Departament de Medi Ambient i Habitatge posa aquesta setmana a informació pública la proposta dampliació de la xarxa Natura 2000, la xarxa europea despais naturals protegits. Aquesta proposta sampliafins a les 969.381 ha terrestres i 83.920 ha marines, que representen un 30,2% del territori de Catalunya. La proposta permet representar millor els hàbitats i les espècies dinterès comunitari i, un cop shagi aprovat definitivament, resoldrà els diversos procediments dinfracció que la Comissió Europea té oberts contra Catalunya.

En aquest sentit, làmbit agrícola i estèpic sincrementa un 38% respecte la proposta actualment vigent, per conservar els hàbitats de les aus estèpiques; làmbit de muntanya mediterrània, important per preservar làguila cuabarrada, passa de 332.400 ha a 497.396 ha, cosa que suposa un increment del 49,6%; làmbit fluvial augmenta un 88,5%, fet que permetrà el manteniment dels boscos de ribera i de la fauna que aquests acullen; lincrement més espectacular, però, és a làmbit marí, que és del 950% respecte de la proposta vigent. Els alguers de posidònia i algunes espècies daus marines són els objectius principals daquest increment, però aquest també permetrà millorar els recursos pesquers.

A més, aquest projecte dampliació aposta per millorar la connectivitat biològica dels espais. En aquest sentit, sha procurat definir la delimitació dels espais per tal de tenir una xarxa poc fragmentada, de grans peces. Per tant, sha intentat delimitar pocs espais i grans, i no pas molts més espais petits. També shan incrementat molt els trams de rius, o, més ben dit, de grans rius, a incloure a la xarxa, cosa que sens dubte millora la connexió entre la resta despais. En aquest sentit, és important destacar, a tall dexemple, la inclusió de centenars de quilòmetres dels rius Fluvià, Ter, Tordera, Segre, Ebre...

*Una ampliació amb un alt suport social*

Aquesta proposta té un ampli suport social. De fet, integra 91 propostes dampliació formulades per ajuntaments, que representen un increment de 100.000 hectàrees. 400 propostes més provenen dorganitzacions de la societat civil: universitats i centres de recerca, fundacions privades, associacions de veïns, agrupacions de defensa forestal, entitats conservacionistes, associacions culturals, centres excursionistes,plataformes ciutadanes, associacions dhortolans, agrupacions dagents forestals, collectius de dones, associacions esportives...

*Collserola, un espai de la xarxa Natura 2000*

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a petició del consorci de Collserola, del qual formen part els 9 municipis i la Diputació de Barcelona, ha considerat pertinent incorporar la serra de Collserola a la xarxa europea, tal com està delimitada actualment en el PEIN. Aquest espai acull importants poblacions i mostres despècies i hàbitats dinterès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa duna situació estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa, sobretot en relació amb el sistema de la serralada Litoral, i també per poder integrar adequadament la xarxa en altres sectors més transformats del territori.

[...]

*Catalunya, la primera comunitat espanyola que ha definit les directrius per a la gestió dels espais de la xarxa*

Catalunya és la primera comunitat autònoma espanyola que disposa de les directrius de gestió dels espais de la xarxa Natura 2000. Per elaborar aquestes directrius shan classificat els espais en 8 tipologies ecològiques diferents: els espais del Pirineu, els del Prepirineu, la plana agrícola, la muntanya interior, les aigües continentals, la muntanya litoral, els aiguamolls litorals i els espais marins. Per a cada tipologia shan definit les seves directrius específiques, tenint en compte els hàbitats i les espècies sobre els quals cal prioritzar la conservació en cada tipologia despai, però també atenent la realitat i complexitat territorial, geogràfica i socioeconòmica del territori en cada cas.

*El 80% de la proposta ja són actualment espais protegits*

De les 969.381 hectàrees de superfície terrestre que incorpora la nova proposta dampliació de la xarxa Natura 2000, gairebé el 80% ja disposa en lactualitat dalgun tipus de protecció segons la normativa catalana, ja sigui perquè estan incloses en algun espai de protecció especial (parcs naturals, reserves...) o en el Pla despais dinterès natural (PEIN), o bé perquè són forests dutilitat pública.

*Procediment a seguir*

La proposta dampliació se sotmetrà a informació pública durant un mes, a partir del dia de la seva publicació prevista per a aquesta setmana.

Aquesta informació serà consultable a la Direcció General del Medi Natural, als serveis territorials del Departament i al web. Un cop finalitzat el procés dinformació pública i lanàlisi i discussió de les allegacions i informes rebuts, el Govern haurà daprovar definitivament la proposta per trametre-la a la Comissió Europea oficialment.

http://www.gencat.net/premsa/[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]

[Alnus]

[Associació Cerdanyola Via Verda]

[Cepa]