Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de Sant Just Desvern (PCDV)

Trobareu tota la informació detallada a: http://www.pangea.org/alnus/


En aquesta pàgina, de la PCDC, hi trobareu petits estractes del que té a veure amb la vall:

Es reenceta el polèmic debat sobre com ha de ser el camí de Sant Just a Vallvidrera camí a Vallvidrera en 3 parts

Pista de Sant Just a Vallvidrera

La proposta que feien des del consorci del parc de Collserola, en el marc de la ordenació de la part alta de la Vall de Sant Just l'any 2006, era pavimentar tot el camí i arreglar el que ja està asfaltat. Alhora que compartimentar el vial en diversos carrils per vehicles de 4 rodes, bicis i vianants.

Alnus-EdC vam manifestar la nostra desaprovació a la proposta atès considerem que al tractar-se d'una via de pas dins l'entorn natural del Parc de Collserola no ha de facilitar de cap manera el pas dels vehicles. Segons l'estudi fet el 2007 es comprova que podem passar al dia a l'entorn de 500 vehicles, més de la mitat dels quals l'utilitzen com a carretera de pas entre el Vallès o Vallvidrera i el Baix llobregat.

+ info: http://www.pangea.org/alnus/Actualitat/Infoweb/Infoalnusmar07_.html#6d

Alnus / CEPA - Ecologistes de Catalunya continuarem suggerint que el camí es conservi en forma de pista forestal, amb el manteniment adequat que li correspongui, i convidem a qui tingui opinió al respecte que participi en el debat que es farà properament...

Finalment el debat de Com volem que sigui el Camí de Vallvidrera?

no te data encara, però en el darrer consell de medi ambient es va anunciar que serà a principis d'abril 09. El que si han fixat data es per a recopilar tota la informació exposada fins ara previ al debat, sobretot per la gent que encara no sap de que va massa la cosa. Tothom pot consultar els documents al web participa de l'Ajuntament.

17 març 2009 (19 h)

També ens van informar que aquest decret s'ha de complir i que el debat no havia d'anar si pavimentació si o no, sinó de l'ús que ha de tenir el camí...

Títol: Decret 226/2006, de 23 de maig.

Autor:

Descripció:

D'acord amb el Pla d'actuació per restablir la qualitat de l'aire per als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), atès que el camí de Vallvidrera és un vial no pavimentat on la circulació de vehicles de pes inferior a 3,5 t és superior a 30 vehicles/dies, valor calculat com a mitjana mensual, el titular de la via ha de procedir a pavimentar, compactar, asfaltar o tractar adequadament les superfícies de rodament en el tram corres

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/pla_millora_qualitat_aire/inici.jsp?ComponentID=140206&SourcePageID=23429#1"

El butlletí virtual d'Alnus-EdC

Info web nº15 - Febrer de 2009

Alnus - Ecologistes de Catalunya

Febrer 2009


Plens de dubtes sobre el futur de la Vall de Sant Just

El passat dia 15 de març de 2004 es va celebrar el Ple Extraordinari que havia d'adoptar els acords necessaris per a preservar la Vall de Sant Just. Hi havia expectació entre els membres de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall (PCDV) i els veïns del poble per conèixer al detall les negociacions i acords que sabíem que el govern municipal estava preparant. De manera que al Casal de Joves hi havia un quantitat respectable de públic.

L'acte va resultar fred i una mica trist, no es va veure en cap moment l'alegria que en principi pensàvem que es generaria com a conseqüència d'un fet que havia estat llargament reivindicat per una gran part del poble. Al final ens vam quedar amb un sentiment agredolç. D'una banda el to de l'acte no va ser el més adient. La defensa i lectura del document d'aprovació per part de la regidora d'urbanisme va ser força confús i no va quedar gaire clar què és el que aprovava l'Ajuntament. Vam pensar que potser quan llegíssim el document ho tindríem més clar. L'única pregunta que es va fer fou la de la PCDV i la resposta de l'alcalde va ser extensa i exageradament i injustament crispada.

Hem salvat la Vall?

El text aprovat pel Ple municipal, de títol llarguíssim: "Aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità (PGM) a l'àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Just Desvern, de l'estudi ambiental i del programa de participació ciutadana", conté 6 acords. El llenguatge és poc explícit i hom té la impressió que s'ha buscat una redacció ambigua, tant que de vegades no sabem realment si la Vall quedarà preservada.

El primer acord adoptat diu que es modifica inicialment el PGM, però sense entrar en cap detall. De quina modificació es tracta, doncs?

El segon acord és el més llarg, 3 pàgines i el que vol és establir un conveni urbanístic amb els propietaris, indicant i establint:

  1. Que es preservarà i protegirà integralment la Vall eliminant qualsevol edificabilitat d'aprofitament privat.
  2. Que es cedeixen a l'Ajuntament tots els terrenys qualificats de forestals i sistemes metropolitans.
  3. La restauració de la riera i l'enderroc de construccions de la Font de la Beca i can Biosca.
  4. La conservació de masies i de la seva titularitat privada, així com la legalització de les activitats existents.
  5. La transferència de l'edificabilitat fora de la Vall.

Hom parla de la protecció "integral" de la Vall, però quan es miren els mapes que acompanyen l'acord apareixen vials de nova construcció, zones d'equipaments i també el manteniment d'una zona classificada com a 21a, és a dir, una zona urbanitzable no delimitada a can Biosca.

Per què l'acord de l'Ajuntament lliga de forma tan clara la preservació de la Vall i el conveni urbanístic amb els particulars? No és que neguem la conveniència de fer aquest conveni però no entenem per què cal supeditar la modificació del PGM al conveni amb els propietaris. No haurien de ser dues coses diferents? No fóra possible desvincular-les? Fem la modificació, deixem clara la voluntat de preservar la Vall, independentment de si el conveni arriba a bon terme o no.

Les bases que haurien de regular el possible acord amb els propietaris és la part més extensa del document i preveuen la modificació del PGM, només en el supòsit que es concretin les ubicacions del sostre edificable que es trasllada fora de la Vall: 34.000 m2 a Sant Just i 46.000 m2 que s'hauran de buscar en altres municipis. Tots aquests m2 de sostre no seran en cap cas per habitatges de protecció oficial. Es lliga la preservació de la Vall a què es pugui fer la construcció del que estava previst fer-hi en un altre lloc. No s'està fent servir la preservació de la Vall com a moneda de canvi? A més es corre el perill d'ofegar qualsevol política pública d'habitatge al nostre poble: era necessària tanta generositat amb els propietaris?

Potser això vol dir que si el procés dura 9 anys i mentrestant no s'aprova el PGM, en qualsevol moment es pot tornar enrera l'acord i urbanitzar la Vall?

En el punt 3 es diu que els propietaris donaran 1.200.000 EUR per restaurar la riera (tampoc sembla massa, atès el sucós negoci que se'ls possibilita); en el 5 i el 6 que els propietaris renuncien a les accions legals que tenen iniciades per tal que el procés es faci tranquil·lament. Aquests punts sembla que siguin la compensació que obté l'Ajuntament. O sigui, que preservem la Vall a canvi d'uns pocs euros i de què els propietaris no empipin l'Ajuntament?.

En resum, tenim la impressió que salvar la Vall no és l'únic objectiu d'aquest acord. Segurament l'acord del Ple és el fruit d'una correlació de forces en el sí de l'Ajuntament i aquest ha estat un acord de mínims que potser deixa a uns quants plenament satisfets -sobretot aquells que durant tot el procés han creat un infundat alarmisme fent circular rumors sobre indemnitzacions milionàries que l'Ajuntament hauria de satisfer als propietaris- i a uns altres no del tot, segurament els que més fermament s'han oposat a la construcció a la Vall i han treballat per defensar-la.

Semblaria que l'objectiu es fer un acord amb els propietaris que salvi a l'Ajuntament de reclamacions futures i garantitzi el negoci de promotors i propietaris.

En relació amb l'acord adoptat per l'Ajuntament hem de denunciar que no contempla cap mesura que aturi el desenvolupament de Mas Lluhí II, una tercera part del qual es troba dins del Parc de Collserola. De dur-se a terme el projecte, implicarà la construcció d'unes 1.000 vivendes a la Vall.

Des de la PCDV entenem:

De totes maneres, si l'Ajuntament actua amb la ferma voluntat de no edificar la Vall s'haurà aconseguit un pas important. Cal recordar que fa pocs anys, amb motiu de la celebració de la Fira Desvern, l'Ajuntament oferia la possibilitat d'edificar a la Vall, concretament a les zones qualificades com a 21. És a dir, de moment s'ha invertit una tendència que era negativa per al poble i esperem que finalment els interessos col·lectius passin per davant dels particulars.

Cal dir-ho amb veu alta: en aquests moments la Vall encara no està salvada. L'Ajuntament ha fet un primer pas, però planen moltes ombres i dubtes que caldrà anar aclarint. Per això cal estar a l'aguait i que tots plegats participem en el procés ara iniciat, fent les al·legacions i propostes que considerem convenients en els tràmits d'audiència pública que estableixen els mecanismes legals.

Plataforma Cívica en Defensa de la Vall.

Abril de 2004


Proposta d'escenari urbanístic presentada per la PCDV:

"Una gestió sostenible i equilibrada de la vall de Sant Just"

Punts més rellevants de la proposta de gestió sostenible del territori:

Gener 2004


La Vall de Sant Just sota amenaça urbanística III

La vall de Sant Just continua amb un futur incert, pendent de la voluntat popular i política, però també de sentències judicials.

Els sectors anomenats urbanitzables no programats com són can Biosca, can Vilà i can Carbonell de moment no es desenvoluparan, sembla que hi ha voluntat política per a que de moment (aquesta legislatura) quedin aturats. Tot i que sabem que hi ha diversos contenciosos interposats contra l'Ajuntament per aturar els projectes, i en el cas de can Biosca el tribunal va dictaminar a favor dels propietaris dient que l'Ajuntament ha d'admetre a tràmit el projecte urbanístic presentat pels promotors, la sentència està recorreguda però hem d'estar alertes als esdeveniments futurs.

L'Ajuntament al febrer de 2002 va aprovar en ple "Suspendre, pel termini d'un any, la tramitació dels instruments de planejament derivat i dels projectes de gestió urbanística", fet que obliga a plantejar una alternativa si es vol, inclosa la desclassificació d'aquests sòls. Es va comprometre també a obrir un procés participatiu ciutadà, per tal d'arribar a un consens ciutadà sobre el model de creixement de Sant Just, la primera part es va dur a terme el passat mes de novembre, es tractava d'una valoració socioambiental. La participació força elevada, va denotar la voluntat ciutadana per salvar la vall. Només la veu discordant d'un propietari. Sembla que els propietaris i promotors veuen complicada la urbanització d'aquests sectors i tenen propostes de trasllat de sostre edificatori a altres bandes encara no definides si ho acorden amb les administracions, però no ens podem refiar gaire ja que continuen amb els contenciosos...

Apunts sobre les mancances i els excessos de l'estudi de la vall de Sant Just.

L'Estudi Ramon Folch ha desenvolupat en el termini de 3 mesos una avaluació socioambiental ben treballada, i en general força encertada sobretot pel que fa a l'anàlisi dels valors naturals de la Vall, però ...

- L'estudi no fa l'anàlisi de tota la vall sinó que s'oblida deliberadament de l'ampli sector del mas Lluhí II. L'urbanització d'aquest espai llindant amb Sant Feliu, està projectada envaint bona part dels límits del parc de Collserola i consta d'unes 1000 vivendes (vegeu maqueta). De moment no està aprovada definitivament, ja que l'Ajuntament fa esmenes al projecte presentat inicialment, però està clar que li interessa desenvolupar-ho. Segons l'Ajuntament aquesta urbanització va ser imposada pel govern de la Generalitat i hi té un recurs al projecte. De fet, l'estudi només diu que comporta una dràstica reducció del mosaic de conreus, però en cap cas qüestiona la seva idoneïtat. Des del punt de vista de continuïtat del corredor i de zona de contacte amb el parc és un autèntic despropòsit. Amb això no volem dir que no s'urbanitzi gens (tot i que ho preferiríem), sinó que cal redefinir de nou el projecte i fer-lo molt menys agressiu, evitant la urbanització dels límits del parc de Collserola.

- Es permet proposar un escenari de desenvolupament urbanístic en els sectors suposadament menys fràgils o vulnerables, precisament en els sectors on hi ha els contenciosos més calents. Evidentment no feia cap falta donar idees tant detallades d'aquesta mena, quan es tracta d'una avaluació socioambiental de la Vall.

- Un altre dels temes en que s'excedeix i considerem que està fora de lloc, és en les propostes de desenvolupament i ampliació de la xarxa viària que travessa o circumval·la la Vall i que proposa el Pla general metropolità, i l'estudi no tant sols no qüestiona, sinó que recomana i prioritza el tancament funcional de la xarxa viària, tot i el fort impacte ambiental que suposaria per a la Vall.

Oleguer Farràs i Jané

Desembre 2003


salvem_la_vall_sant_just@yahoo.com

Telèfon: 660313775

Més informació a: http://www.pangea.org/alnus/

A partir del debat ciutadà que hi ha hagut a Sant Just Desvern aquest any (2002), atesa l'amenaça d'urbanitzar la vall de Sant Just segons el planejament urbanístic vigent, es copsa en general la preocupació de la gent per aquesta situació i la necessitat de fer un front comú.

El debat cívic del Fòrum ambiental de l'Agenda 21 sobre Collserola també va palesar la voluntat global de preservar la vall i que s'integri dins el Pla especial de Collserola.

Finalment el dimecres 25 de setembre la Plataforma ha començat a prendre cos amb el recolzament de força jovent del poble. A partir d'ara, hi ha una nova veu a Sant Just Desvern que aglutina un sentiment de defensa de la natura en front de l'especulació urbanística a la nostra vall.

Aquest és el manifest de la Plataforma Cívica en defensa de la Vall (Sant Just Desvern):


Manifest en defensa de la Vall

(2002)

La serra de Collserola és un patrimoni comú de tots els ciutadans del nostre país i particularment dels residents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que cal preservar de les agressions, principalment urbanístiques -construcció d'urbanitzacions i vials-, que s'hi estan duent a terme i de les que poden efectuar-s'hi a l'empara del Pla general metropolità (PGM), que reconeix dins de l'entorn de la serra l'existència de diverses zones urbanitzables fins i tot dins del parc de Collserola.

La vall de Sant Just, tot i que una part està dintre del parc de Collserola, està també seriosament amenaçada i podria perdre's un valuós patrimoni històric, natural i paisatgístic.

Davant d'aquest fet, neix la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall, col·lectiu de santjustenques i santjustencs; units per l'interès en la defensa i preservació del territori.

No volem perdre la vall, volem conservar-la.

La Plataforma assumeix el "Manifest per un nou marc de protecció de Collserola", aprovat l'any 2001 per la Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola.

Com a Plataforma Cívica volem:

Convidem doncs a totes les ciutadanes i ciutadans de Sant Just i a les entitats del poble a adherir-se a aquest Manifest i a treballar plegats en la defensa de la nostra Vall.

Plataforma Cívica en Defensa de la Vall.

Les trobades de la Plataforma tenen lloc al casal de joves de Sant Just Desvern (avinguda de la Indústria 34) a partir de les 20 h. Obert a tots els interessats.


Documents:

La vall de Sant Just sota amenaça urbanística (http://www.pangea.org/alnus/)

1- Exposició detallada de com afecta el planejament urbanístic a la vall de Sant Just.

2- Preservem la vall de Sant Just! Què podem fer? A quin cost?

3- Collserola sota la pressió de l'urbanisme metropolità.

4- Valors intrínsecs de l'entorn del parc de Collserola.

5- Agressions de l'activitat humana sobre el medi natural.


La Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de Sant Just Desvern ha presentat aquesta setmana (3.02.2003 - 7.02.2003) una proposta de Moció als diferents partits polítics que conformen l'Ajuntament per a que es posicionin sobre el futur de la Vall i la defensa dels espais agrícola naturals de Collserola que el Pla General Metropolità preveu com a urbanitzables opcionals i equipaments, amb el desitg de que es discuteixi en el proper Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el darrer dijous de febrer de 2003 a les 19 h. *

A partir d'aquí podrem saber els posicionaments dels grups polítics que han eludit fins ara la resposta.

Moció per preservar els espaix agrícola-naturals de la vall de Sant Just de l'expansió urbanística.

(Febrer 2003)

La Plataforma Cívica en Defensa de la Vall, col·lectiu sorgit amb la voluntat d'aglutinar tot el moviment d'oposició a la urbanització de la nostra Vall i que resta obert a totes les entitats, associacions i col·lectius del poble/ciutat, ens ha demanat de presentar la següent moció en el Plenari de l'Ajuntament de Sant Just.

Exposició de motius.

De tots és conegut l'interès expressat per alguns particulars i promotors d'urbanitzar diversos paratges de la Vall de Sant Just inclosos al Parc de Collserola o al seu entorn. En concret, ens consta la presentació de dos Plans d'Actuació Urbanística, un per al sector de ca n'Oliveres -que inclou també can Vilà i can Carbonell- i l'altre per al sector de can Biosca, ambdós denegats inicialment mitjançant decrets de l'Alcaldia, decrets que han estat recorreguts davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de qui s'espera que en un termini breu dicti les corresponents sentències.

Nogensmenys, és possible que hi hagi més projectes en estudi dels que encara no en tenim constància. Tot això fa que moltes ciutadanes i ciutadans de Sant Just estiguin a l'aguait del que pugui passar, ja que per sobre de tot consideren que val la pena lluitar per la preservació i manteniment del nostre espai natural més proper i valuós, un bé col·lectiu que cal protegir per damunt dels interessos econòmics d'uns pocs.

Davant d'aquesta situació, demanem al Plenari de l'Ajuntament de Sant Just Desvern que adopti els acords següents: Propostes d'acords:

  1. Que l'Ajuntament de Sant Just Desvern, en l'exercici de les seves competències, s'oposarà a la tramitació de qualsevol Pla d'Actuació Urbanística que suposi la més mínima intervenció i/o agressió ambiental a la Vall de Sant Just.
  2. Que l'Ajuntament de Sant Just Desvern, en l'exercici de les seves competències, vetllarà per la preservació de la Vall de Sant Just tal com està actualment, impedint la construcció d'immobles i de noves vies de comunicació o ampliació de les existents.
  3. Que l'Ajuntament de Sant Just Desvern, en l'exercici de les seves competències i com a Administració local que vetlla per la defensa i interessos generals dels seus ciutadans, s'oposarà, per tots els seus mitjans a l'abast, inclosos els judicials, a la urbanització, parcial o total, de la Vall de Sant Just.

Sant Just Desvern, a vint-i-nou de gener de dos mil tres.

Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de Sant Just

Daniel Ramírez (dramirez2110@hotmail.com)


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Collserola]