Comunicats, notícies, informacions sobre el PITC

http://www10.gencat.net/ptop/binaris/memoria_pitc_tcm32-29663.pdf

Més informació a la pàgina del PITC

Imatge de Collserola amb els vials previstos


Moció a l'Ajuntament de Cerdanyola

Aquesta moció l'ha presentada l'Associació Cerdanyola Via Verda a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Cerdanyola per tal que l'aprovin en el Ple del mes de març de 2006.


Manifest NO a aquest PITC - Cerdanyola del Vallès. Març 2006


15.03.2006

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=1781637

Un estudi critica el pla d'infraestructures del Baix Llobregat

Ahir dimarts es va fer públic un estudi http://www.laptp.org/arxiu/baixllobregat.pdf signat per la Plataforma per al Transport Públic http://www.laptp.org/ i Bici Baix Llobregat http://www.ccub.org/bicibaix on es presenten unes propostes crítiques amb el nou pla d'infraestructures a la comarca del Baix Llobregat. L'anàlisi proposa alternatives diferents a les que va presentar el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, el mes passat, i de fet qüestiona el plantejament general de tot el pla. [+ article]


Plataforma contra el vial de Cornisa - Molins de Rei


http://www.viaverda.org/no_vial_cornisa_molins.html
http://www.viaverda.org/triptic_novialcornisa_molins.html
Plànol del vial de cornisa (2,9 MB) a Molins de Rei


Nota de premsa - 17.03.2006

Ecologistes en Acció de Catalunya alerta dels efectes negatius sobre l’atmosfera que tindrà el Pla de Infrastructures de Transport de Catalunya (PITC)

Els Ecologistes afirmen que el Pla, que es troba en procés d’informació pública, és desarrollista i insostenible, ja que no té en compte la pujada del consum d’energia, de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica i acústica que produirà el creixement de l’ús del vehicle privat que planteja.

El Pla d’Infraestructures del Transport prevé la construcció de 1.500 km més d’autovies als propers 20 anys, amb un creixement dels viatges amb cotxe d’un 60% , sense plantejar-se cap objectiu de contenció. Al contrari, tira més gasolina al foc construint més carreteres i apostant pel vehicle privat com principal mitjan de transport del futur.

El transport és el responsable de la tercera part de les emissions de CO2 , causants del escalfament terrestre, i és el sector econòmic on més creixen. El transport privat suposa més del 60% de les mateixes. Segon el Pla d’Energia de Catalunya de 1990 a 2015 pujaran un 56,5% en el millor escenari d’estalvi i eficiència energètica, que no és el que planteja el pla. Per tant, la pujada serà encara major i ens allunyarà cada vegada més dels compromisos adquirits a Kioto, on l’Estat espanyol s’havia compromès a un creixement del 15% al any 2012 sobre els nivells de 1990.

Ecologistes en Acció denuncia que els redactors del Pla no inclouen cap anàlisi detallat sobre l’increment d’emissions en relació a l’increment de la mobilitat, es situen al marge dels escenaris de reducció del Protocol de Kioto e ignoren les tendències a assolir uns objectius més ambiciosos a partir de l’any 2012 (la UE ha plantejar a la Cimera de Montreal reduccions de l’ordre del 30% sobre els valors del 2012). En conseqüència, no tan sols no s’hauran acomplert els objectius de Kioto, sinó que el govern ja s’inhibeix en el compliment dels acords posteriors.

D’altra banda, tampoc es contempla l’increment de la contaminació atmosfèrica que produirà el creixement del trànsit de vehicles, considerat el principal factor de la contaminació en les àrees urbanes i periurbanes, malgrat que hi ha investigacions mèdiques que demostren una relació entre les anomenades “puntes” de contaminació i els increments de mortalitat i ingressos hospitalaris per motius respiratoris i circulatoris. Actualment la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha redactat un decret que estableix la condició de atmosfera contaminada per un conjunt de municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, fet denunciat des de fa més d’un any per Ecologistes en Acció de Catalunya.

També en aquest terreny, el Pla se situa al marge de la legislació vigent, ja que existeixen Directives europees, ja transposades a la legislació espanyola i catalana, que estableixen limitacions a l’emissió de 12 contaminants bàsics, la majoria relacionats amb el transport. Aquestes directives apunten la necessitat d’aplicar mesures de restabliment de la qualitat de l’aire a les zones on es detectin superacions dels límits establerts. La construcció de més infrastructures viàries no farà sinó incrementar els greus problemes ja detectats al augmentar la causa que els origina: el creixement dels viatges amb cotxe.

Per últim, un altre element que queda exclòs dels objectius del Pla és la contaminació acústica, malgrat que el soroll provocat pel trànsit s’ha convertir en el principal agent d’aquest tipus de contaminació i que ha crescut el percentatge de població sotmesa a nivells sonors superiors als recomanats per l’OMS, que avui s’estima en les tres quartes parts de la població. La relació entre soroll i salut ha estat estudiada i és ben coneguda: molèsties, pertorbacions en la comunicació, el descans i el son, hipertensió, estrès, falta de concentració i influència en les malalties cardiovasculars. També en aquest cas s’oblida la legislació vigent, ja que existeix una directiva europea, traslladada a la legislació espanyola mitjançant la promulgació de la Llei del Soroll i els successius decrets que la desenvolupen.

Per tot això, Ecologistes en Acció demana la retirada del Pla d’infrastructures del transport

De Catalunya i la redacció d’un Pla de Mobilitat amb criteris medioambientals que incloguin obligatòriament:

- Objectius de reducció de les emissions de CO2 procedents del transport, d’acord amb els compromisos adquirits en el Protocol de Kioto.

- Objectius de reducció dels contaminants atmosfèrics procedents del transport als nivells establerts en la legislació espanyola i europea.

- Objectius de reducció de la contaminació acústica als nivells recomanats per la Organització Mundial de la Salut, per evitar danys a la salut.


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]